Публічне управління

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11745
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Публічне управління : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 27 Публічне управління та адміністрування, спец. 281 Публічне управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. М. Вахович, Я. М. Казюк, А. В. Недопад, І. М. Камінська. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 49 с.
Ключові слова
Публічне управління, самостійна робота.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua