Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14138
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Т. А. Талах. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 40 с.
Ключові слова
Метод, методологія, наука
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Талах Тетяна Анатоліївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
t.talah@lutsk-ntu.com.ua