Формування ринкової капіталізації підприємства на основі вартісної концепції

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14585
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Бурбан О. В. Формування ринкової капіталізації підприємства на основі вартісної концепції : дис. ... на здобуття наук. ступ. доктора філософії за спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Луцьк, 2023. 186-204.
Короткий огляд (реферат)
Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретичних положень, розробленню науково-методичних та практичних рекомендацій щодо формування та нарощення ринкової капіталізації підприємства на основі вартісної концепції.
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, розкрито її зв’язок із науковими темами, окреслено мету, завдання, предмет, об’єкт та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі «Теоретичне обґрунтування формування ринкової капіталізації підприємства на основі вартісної концепції» розкрито наукову парадигму формування ринкової капіталізації підприємства та місце в ній вартісної концепції, здійснено групування та систематизовано фактори впливу на вартість підприємства та його ринкову капіталізацію, визначено процес оцінювання вартості підприємства в якості інструменту впливу на його ринкову капіталізацію.
На основі узагальнення та систематизації наукових поглядів учених сучасності на проблемні аспекти синтезу теорій підприємств, капіталу та вартісно-орієнтованого управління уточнено сутність понять «капіталізація підприємства», «ринкова капіталізація підприємства» та «вартість підприємства». Ринкову капіталізацію підприємства пропонується розглядати як один із основних показників-індикаторів, що демонструє ефективність управління вартістю підприємства, формування та оптимізації капіталу на основі своєчасного оцінювання та реагування на фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. З метою розкриття сутнісної природи даного поняття виділено основні ознаки та функції ринкової капіталізації підприємства. На основі узагальнення та критичного аналізу наукових підходів учених до трактування ринкової капіталізації підприємства, розкриття взаємозв’язку з різними напрямами (ціннісно-ціновий, стратегічний, майновий, інтегральний, комбінований) природи походження його вартості визначено місце вартісної концепції в сучасній науковій парадигмі формування ринкової капіталізації підприємства.
Здійснено систематизацію та групування факторів впливу на вартість підприємства. В основу такого групування закладено тріаду класифікаційних ознак «місце виникнення – сфера виникнення – наслідки впливу» із виділенням двох площин впливу факторів: внутрішньої (виробничі, організаційні, фінансові) та зовнішньої (економічні, ринкові, інвестиційні, науково-технічні, геополітичні), що формують цілісний механізм впливу на метрик вартості підприємства. В основу систематизації факторів впливу на показник ринкової капіталізації підприємства покладено наявний дуалізм у трактуванні сутності даного поняття. Визначено ключові фактори впливу в межах фондового та фінансового аспектів на кожну зі складових показника ринкової капіталізації, враховуючи місце вартості підприємства в останній.
В контексті оцінювання вартості підприємства на основі критичного аналізу змісту наукових праць вчених сучасності підкреслено доцільність використання комплексного підходу. Враховуючи взаємодоповненість сильних сторін такого підходу, доцільно стверджувати про його комплементарну природу. Запропонований комплементарний методичний підхід до оцінювання вартості підприємства як інструмента впливу на його ринкову капіталізацію в межах якого забезпечується обґрунтований вибір об’єкта оцінювання та компаній-аналогів, комплексний аналіз стану об’єкта оцінювання, реалізація ситуативного підходу до підбору інструментарію оцінювання та врахування інтересів основних груп стейкхолдерів – під час комплексного оцінювання вартості об’єкта, об’єктивність процесу оцінювання завдяки встановленню діапазонів вартості – в процесі узгодження результатів оцінювання, прогнозування можливих допустимих відхилень та визначення потенційного діапазону зміни вартості – під час виявлення основних факторів впливу на формування вартості об’єкта оцінювання, прийняття управлінських рішень стосовно оптимізації ринкової капіталізації об’єкта оцінювання.
У другому розділі «Оцінювання вартості та дослідження впливу її зміни на ринкову капіталізацію підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств України)» здійснено аналіз фундаментальних передумов формування та комплексне оцінювання вартості машинобудівних підприємств України, аналіз формування ринкової капіталізації та оцінювання впливу зміни складових вартості досліджуваних підприємств на її цільове значення.
Підкреслено значиму роль машинобудівних підприємств у розвитку промисловості та економіці України в цілому, обсяг реалізації продукції яких станом на 2021 р. становив 15240,1 млрд грн, проте й значне зниження її питомої ваги в обсягах реалізованої продукції промисловими підприємствами та економіці в цілому. Подальше дослідження здійснювалось на базі провідних вітчизняних підприємств, які репрезентували сектори важкого, середнього та загального машинобудування. SWOT-аналіз виявив переважання сильних сторін машинобудівних підприємств над слабкими, численні можливості для їх розвитку, що вказує на перспективність дослідження сектору таких підприємств. Загальний аналіз стану підприємств, здійснений за період 2013-2021 рр., виявив тенденції стрімкого зростання вартості власного капіталу, оборотних та необоротних активів в межах усіх груп машинобудівних підприємств, незважаючи на ріст виробництва, їх чистий прибуток зазнав скорочення на 49,9%, що значною мірою обумовлено ростом собівартості продукції на 54,7%. Визначено, що за результатами розрахунку індексу Альтмана сектор підприємств важкого машинобудування перебуває в «gray»-зоні, а сектори підприємств середнього та загального машинобудування – в межах «safe»-зони. Аналіз за «Du-Pont»-моделлю виявив негативну динаміку рентабельності власного капіталу підприємств.
Доведено, що для отримання релевантних результатів в межах наявних об’єктів оцінювання оптимальним є поєднання методу дисконтованих грошових потоків (дохідний підхід) та методу компаній-аналогів (за порівняльним підходом). Оцінювання вартості методом DCF-моделі виявило, що найвищу вартість серед машинобудівних підприємств має АТ «Мотор Січ» (22342,4 млн грн), тоді як найнижчу мають ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод» (146,1 млн грн) та АТ «Гідросила» (135,5 млн грн). Оцінювання вартості методом компаній-аналогів демонструє схожі результати: найвищу вартість має АТ «Мотор Січ» (22316,0-29132,2 млн грн), найнижчу мають ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод» (112,5-260,1 млн грн) та АТ «Гідросила» (124,0-186,8 млн грн). Встановлено, що справедлива вартість підприємств відображає поточний стан галузі, макроекономічні тренди, а також очікування інвесторів щодо майбутніх вигід. Потенціал зростання групи досліджуваних машинобудівних підприємств, відповідно до розрахованих вартісних діапазонів, становить 22,7%.
Визначено, що формування ринкової капіталізації машинобудівних підприємств базується на значеннях ринкової вартості та коригується на показники загального боргу та грошових коштів та їх еквівалентів. Отримані показники ринкової капіталізації демонструють здатність підприємств викупити свої борги за грошові кошти, за винятком АТ «Українські енергетичні машини», ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та АТ «Дніпроважмаш». Підтверджено доцільність використання методу «ізольованого впливу факторів» замість базового методу «прямих ланцюгових підстановок» для визначення впливу зміни вартості машинобудівних підприємств на цільовий показник їх ринкової капіталізації. Встановлено, що серед числа таких факторів, як чистий грошовий потік, ставка дисконтування, показник термінального зростання, чистий грошовий потік термінального періоду, вартість чистого боргу найбільш вагомим на ринкову капіталізацію машинобудівних підприємств є вплив зміни ставки дисконтування (її ріст на 1,0% зумовлює скорочення цільового показника на 4,62%), а серед компонент грошового потоку – операційний прибуток за вирахуванням витрат з податку на прибуток (його ріст на 1,0% зумовив приріст цільового показника на 0,35%). Здійснено аналіз чутливості ринкової капіталізації підприємств з мінімальним кроком зміни ставки дисконтування на 0,15%, що забезпечило визначення більш точного рівня взаємокомпенмації факторів ставки дисконтування та показника термінального зростання, підкреслило вагомість врахування фактору ставки дисконтування, що підтверджується спадною динамікою ринкової капіталізації з 39866,9 до 38924,9 млн грн внаслідок зростання її значень на 0,50% для групи досліджуваних підприємств. Отримані результати демонструють низьку вартість машинобудівних підприємств і важливість розробки заходів подальшого нарощування їх ринкової капіталізації.
У третьому розділі «Управління ринковою капіталізацією підприємства на основі вартісної концепції (на прикладі машинобудівних підприємств України)» удосконалено механізм управління ринковою капіталізацією підприємств на основі вартісної концепції, оцінено вплив стимулюючих інструментів на підвищення ринкової капіталізації, запропоновано систему рішень з оптимізації структури капіталу та визначено її вплив на зміну вартості та ринкової капіталізації машинобудівних підприємств.
Удосконалення механізму управління ринковою капіталізацією підприємства здійснено в контексті уточнення та розвитку мети, суб’єктів, інструментів, об’єктів, безпосереднього процесу оптимізації ринкової капіталізації на основі розробленого комплементарного підходу, визначення її динаміки, впливу зовнішніх факторів, а також оцінювання ефективності механізму. Запропоновано дворівневу верифікацію ефективності механізму, що спрямована на удосконалення показників вартості та ринкової капіталізації підприємства. На першому рівні верифікації – забезпечується вартісно-орієнтовна оптимізація діяльності підприємства, практична реалізація якої здійснюється в межах площини визначення вартості ПрАТ «СКФ Україна», що обумовлено наднормовою варіативністю грошових потоків підприємства з коефіцієнтом варіації, який у 4,22 рази перевищує максимально допустиме значення. Запропоновано перелік управлінських рішень щодо досягнення підприємством цільових значень додаткових індикаторів зміни вартісної складової механізму та апробовано їх вагомість для підвищення показника вартості підприємства. Другий рівень верифікації ефективності механізму управління ринковою капіталізацією підприємства окреслений приростом цільового показника його ринкової капіталізації. Реалізація даної верифікації визначає ефективність механізму в цілому та відбувається на заключному етапі його здійснення.
Обґрунтовано структуру та архітектуру впливу стимулюючих інструментів підвищення ринкової капіталізації машинобудівних підприємств. Аргументовано нарощення ринкової капіталізації з позиції забезпечення приросту величин власного капіталу та грошових потоків. Апробовано та доведено взаємозалежність між наведеними показниками та стимулюючими інструментами підвищення ринкової капіталізації методом лінійної багатофакторної регресії. Визначено вплив індикаторів інструментів фінансової та нефінансової площин (зовнішньої та внутрішньої природи) на власний капітал та грошові потоки підприємств. Отримані результати трансформовано у модель рангованих інструментів стимулювання ринкової капіталізації машинобудівних підприємств, яка демонструє взаємозв’язок між ступенем і напрямом впливу на динаміку їх власного капіталу та грошових потоків, забезпечуючи формування інформаційної бази даних для прийняття рішень щодо подальшого використання фінансових і нефінансових інструментів стимулювання підвищення їх ринкової капіталізації. Структуризація інструментарію стимулювання ринкової капіталізації машинобудівних підприємств слугує основою формування матриці управлінських рішень щодо нарощування власного капіталу та грошових потоків підприємств у контексті використання фінансових і нефінансових інструментів.
Запропоновано систему управлінських рішень щодо оптимізації структури капіталу та методичний підхід з визначення її впливу на зміну вартості та ринкової капіталізації підприємств. Це зумовлено, по-перше, об’єктивною потребою в практичній оптимізації структури капіталу досліджуваних підприємств через високу значимість показника середньозваженої вартості капіталу, доведену результатами попередніх досліджень, по-друге, важливістю розробки заходів з підвищення вартості та нарощування ринкової капіталізації машинобудівних підприємств. Базисом таких пропозицій виступає удосконалення об’єктної складової механізму управління ринковою капіталізацією, яке реалізовано шляхом формування системи рішень в контексті поліпшення функціонування управлінської, фінансової та операційної систем підприємства. Аргументовано необхідність використання багатокритеріальної системи оптимізації структури капіталу, де в якості критеріїв визначено ефект фінансового важеля, платоспроможність, фінансову стійкість та фінансові ризики. За результатами досліджень рекомендовано три напрями управлінських рішень щодо нарощення вартості та ринкової капіталізації машинобудівних підприємств внаслідок оптимізації структури їх капіталу: обумовлені параметром мінімізації середньозваженої вартості капіталу, визначені потребою компенсації зниження рівня рентабельності активів та обгрунтовані потребою компенсації скорочення рентабельності власного капіталу. Встановлено, що нарощення вартості репрезентативних підприємств на 4,7% за рахунок оптимізації структури їх капіталу зумовило приріст показника їх ринкової капіталізації на 4,4%, що становить 1746,3 млн грн. Таким чином доведено позитивний вплив аналізованих показників на підвищення ринкової капіталізації машинобудівних підприємств.
Практичне значення результатів дослідження полягає у прикладному застосуванні розроблених науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо нарощення ринкової капіталізації підприємства на основі вартісної концепції, які безпосередньо впроваджено у діяльність ПрАТ «СКФ Україна» та АТ «Дніпроважмаш» та використано в навчальному процесі та виконанні науково-дослідних робіт Луцького національного технічного університету.
Ключові слова
Капіталізація підприємства, ринкова капіталізація, вартість підприємства, ринкова вартість, економічний аналіз, механізм управління ринковою капіталізацією, вартісно-орієнтоване управління, вартість капіталу, оптимізація.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Кривов’язюк І.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
igor.kryvovjazyuk@lntu.edu.ua