Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15692
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки : навч. посіб. / Т. Є. Божко, Б. П. Валецький, Л. М. Самчук, Т. І. Четвержук . – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 324 с.
Короткий огляд (реферат)
Сучасний стан розвитку освіти України передбачає розвиток інноваційного потенціалу суспільства й особистості. Адже за умов трансформації українського суспільства особливого значення набуває формування високої освіченості та культури, нових життєвих компетентностей особистості, мобільності та гнучкості її соціальної поведінки, уміння швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення й нести відповідальність за її наслідки.
Враховуючи прогресивний розвиток науки, є необхідність постійного оновлення навчальних матеріалів, які направлені на допомогу магістрам мати більше можливостей усвідомлювати, аналізувати, поєднувати та застосовувати новітні досягнення в різних областях науки.
Для якісної підготовки фахівців галузі 13 Механічна інженерія необхідно розробляти навчальні дисципліни (освітні компоненти) які б формували у здобувачів освіти здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Навчальний посібник дає змогу засвоїти програмні компетентності як загального так і фахового характеру. Загальні компетентності: здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно-технічні та науково-прикладні проблеми; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність генерувати нові ідеї; здатність розробляти проекти та управляти ними; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до спілкуватися іноземною мовою; здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Фахові компетентності: здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням сучасних підходів; здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів та процесів; здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника групи; здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності; здатність планувати і виконувати експериментальні й теоретичні дослідження з прикладної механіки та дотичних міждисциплінарних проблем, опрацьовувати і узагальнювати результати досліджень.
Навчальний посібник дає змогу засвоїти програмні результати навчання: застосовувати спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та методик проєктування, аналізу і дослідження конструкцій, машин та процесів в галузі машинобудування та суміжних галузях знань; розробляти і ставити на виробництво нові види продукції; застосовувати системи автоматизації для виконання досліджень, проектноконструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні; використовувати сучасні методи оптимізації параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного та комп’ютерного моделювання; самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішень; здійснювати пошук, розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти; зрозуміло і недвозначно презентувати результати досліджень та проектів; оволодівати сучасними знаннями, технологіями, інструментами і методами; організовувати роботу групи при виконанні завдань, комплексних проектів, наукових досліджень; розробляти управлінські та технологічні рішення за невизначених умов та вимог; планувати і виконувати експериментальні і теоретичні дослідження у сфері прикладної механіки, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки.
Ключові слова
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Валецький Б.П.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра прикладної механіки (ТФ)
Електронна пошта
b.valetsky@lntu.edu.ua