Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4463
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Шейко Ю.О. Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю.О. Шейко : МОН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». - Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. - 24 с.
Короткий огляд (реферат)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2016.
Дисертаційна робота спрямована на обґрунтування теоретичних положень і розробку практичних рекомендацій щодо стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні.
В контексті обґрунтування теоретичних засад стимулювання розвитку малого підприємництва визначено його сутність та важливість як невід’ємного елемента соціально-економічної системи регіону. Обґрунтовано концептуальні підходи, визначено основоположні засади та систематизовано інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні. Досліджено закордонний досвід, що дозволило визначити ключові компоненти регіональної політики стимулювання розвитку малого підприємництва у розвинених країнах світу. Розроблено методичні підходи, відповідно до яких проведено діагностику передумов, рівня розвитку малого підприємництва у регіонах України та його впливу на соціально-економічний стан регіонів. Зосереджено увагу на розробці факторної моделі розвитку малого підприємництва в регіоні, обґрунтуванні вибору стратегії та інструментів стимулювання його розвитку, серед яких основний акцент зроблено на формуванні полюсів росту та реалізації в регіонах України політики імпортозаміщення.
Ключові слова
Мале підприємництво, малий бізнес, регіональна політика, стимулювання розвитку малого підприємництва, імпортозаміщення.
Дата публікації (рік)
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net