Екологічна безпека навколишнього середовища: оцінка, перспективи, управління

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4758
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Баула О.В. Екологічна безпека навколишнього середовища оцінка, перспективи, управління : колективна монографія / О.В. Баула, Л.В. Савош, Т.Л. Никитюк ; за наук. ред. доц. О.Ф. Картавої. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 282 с.
Короткий огляд (реферат)
Ця монографія - колективна праця, зміст якої висвітлює усе різноманіття екологічних проблем, що характерні для території Північно – Західного Полісся (зокрема Волині), а також інших регіонів України та Східної Європи. Тематика
та зміст окремих розділів відображають основні напрями досліджень в галузі теорії та практики охорони навколишнього природного середовища, а саме сучасний стан повітряного, водного басейнів у регіоні, антропогенні
чинники впливу на цей стан, та можливі шляхи подолання негативних явищ, пов’язаних із надмірним забрудненням довкілля у великих містах, промислових районах, зонах аграрного виробництва; основні агроекологічні проблеми, пов’язані з раціональним використанням грунтів, земель, теорію та практику екологічно безпечного, органічного землеробства, шляхи подолання наслідків негативних антропогенних явищ, що виникають на меліорованих землях;
проблеми розбудови екологічної мережі та розвитку заповідного аспекту охорони навколишнього середовища; розширення площі, збільшення кількості, оптимізація методів охорони об’єктів та територій ПЗФ (природно – заповідного фонду); збереження біорізноманіття на заповідних територіях, охорона раритетної складової флори та фауни; розширеного розвитку та використання в регіоні природних рекреаційних ресурсів, вирішення актуальних екологічних проблем, які виникають у зв’язку із зростанням антропогенних навантажень нарекреаційні території проблеми використання ресурсів надр, шляхи екологічно вірної рекультивації порушених земель, що утворюються внаслідок споживацького ставлення до видобутку корисних копалин (рекультивація 9 кар’єрів, териконів, районів торфорозробок, районів несанкціонованого видобутку бурштину, тощо); екологічні проблеми пов’язані з утилізацією, захороненням та можливістю переробки твердих побутових відходів, промислових відходів, вторинної сировини та ресурсів; напрям розвитку альтернативної енергетики, впровадження альтернативних джерел енергії на транспорті, на виробництві, у комунально – побутовій сфері.
Ключові слова
Екологія, екологічна безпека, довкілля, екологічна система, екологічні пробеми, природні ресурси, екологічний менеджмент.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Савош Лариса Вікторівна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
l.savosh@lntu.edu.ua