Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5364
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Бродська І.І Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства : дис. … канд. экон. наук :спец. 08.00.09 / Ірина Іванівна Бродська ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. - 225.
Короткий огляд (реферат)
Визначено роль та завдання обліку та аналізу в оцінних процедурах. Розроблено структурно-логічну модель формування інформаційного забезпечення процесу оцінки вартості підприємства, основні складники якого охоплюють процедури підготовки і коригування фінансової звітності, її перевірки та аналітичної інтерпретації. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення інформаційного забезпечення залежно від об’єктів та цілей оцінки.
Запропоновано порядок та методику опрацювання фінансової звітності в процесі оцінки вартості підприємства з урахуванням чинних національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Удосконалено методику визначення вартості чистих активів, а також методику коригування вартості запасів та механізму їх списання з балансу на основі аналізу їхньої оборотності. Розроблено класифікацію аналітичних показників, що використовується в оцінній діяльності. Запропоновано систему одиничних показників та механізм їх узагальнення у комплексний показник, який можна розглядати як мультиплікатор зростання вартості підприємства в майбутньому на основі динаміки фінансового стану.
Ключові слова
Активи, аналіз, вартість підприємства, майно, метод бухгалтерського обліку, оцінка, оцінна діяльність, трансформація фінансової звітності, чисті активи.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ
Файл
Ініціали працівника
Бродська Ірина Іванівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
brodskairyna@lutsk-ntu.com.ua