Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5480
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Гулай О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / Ольга Іванівна Гулай ; Хмельницька гум.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 461 с.
Короткий огляд (реферат)
У дисертаційній роботі обґрунтовано й розроблено теоретичні та методичні засади ступеневої підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в технічних колледжах та університетах в умовах неперервної освіти. Педагогічна система ґрунтується на положеннях компетентнісного, системного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, синергетичного, акмеологічного підходів. На основі ідей неперервної освіти запропоновано концепцію професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю, яка базується на взаємодії ланок ступеневої освіти: вертикально – шляхом узгодження та побудови інтегрованих навчальних планів, а горизонтально – використанням ефективних засобів, методів і форм навчання, спрямованих на досягнення спільної мети – формування компетентного будівельника. Розроблено модель компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх будівельників і представлено результати її експериментальної перевірки у системі «коледж (ПТНЗ) – технічний університет». Обґрунтовано й реалізовано педагогічні умови ефективної підготовки фахівців будівельного профілю та вказано шляхи їх реалізації. Встановлено місце і роль фундаментальної складової у структурі професійної компетентності майбутніх будівельників, визначено критерії та рівні її сформованості, розроблено інноваційні технології її формування та діагностики у системі ступеневої освіти. Доведено, що практична реалізація рекомендованих положень щодо підготовки фахівців будівельного профілю сприяє формуванню їх професійної компетентності й загалом зумовлює підвищення ефективності неперервної підготовки студентів у технічних коледжах та університетах.
Ключові слова
професійна компетентність будівельника, наступність у будівельній освіті, молодший спеціаліст, бакалавр, неперервна освіта, компетентнісний підхід, технічний коледж, технічний університет, будівельний профіль
Дата публікації (рік)
Видавець
Хмельницький
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua