Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5666
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Ротко. С.В. Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій : навч. посіб. / С.В. Ротко, О.А. Ужегова, І.В. Задорожнікова ; за ред. д.т.н., проф. А.Я. Барашикова. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 355 с.


Короткий огляд (реферат)
Кам’яні та армокам’яні конструкції застосовують у будівництві з давніх - давен. Вони є досить перспективними і сьогодні, оскільки характеризуються високою довговічністю, атмосферостійкістю, технологічністю, вогнестійкістю, міцністю і, разом з тим, задовільними теплоізоляційними показниками.
Навчальний посібник „Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій” написано на основі викладання дисципліни „Залізобетонні, кам’яні та армокам’яні конструкції” для студентів спеціальності „Промислове та цивільне будівництво” напрямку „Будівництво” у Луцькому національному технічному університеті з урахуванням програми запровадження концепції Болонської декларації у систему вищої освіти України.
Посібник складено згідно з програмами загального та спеціального курсів дисципліни. У загальному курсі „Залізобетонних, кам’яних і армокам’яних конструкцій” передбачено один змістовий модуль „Кам’яні та армокам’яні конструкції”, де під час лекційних, практичних занять і самостійної роботи студенти вивчають фізико-механічні характеристики кам’яної кладки, основні теоретичні положення розрахунку елементів кам’яних і армокам’яних конструкцій за різних видів навантажень, основи проектування цих конструкцій відповідно до чинних норм (розділи 1 – 8, 10).
Спецкурс будівельних конструкцій включено до дисциплін циклу вільного вибору студента „Будівельні конструкції, будівлі та споруди”. Саме у розрізі цього циклу студенти мають можливість поглиблено вивчити розрахунок і проектування елементів будівельних конструкцій із застосуванням прикладних комп’ютерних програм. У розділі 9 посібника наведено основні теоретичні положення та методики розрахунку елементів кам’яних і армокам’яних конструкцій із застосуванням прикладних комплексів і програм, зокрема, ПК МОНОМАХ (програма КИРПИЧ), ПК SCAD Office (програма КАМИН), пакету прикладних програм NormCAD, які на сьогодні усе частіше застосовуються при проектуванні елементів і конструкцій. Приклади розрахунку цих конструкцій із використанням ЕОМ наведені у розділі 11.
Посібник придатний як для аудиторного, так і для самостійного вивчення матеріалу студентами, містить необхідні довідкові матеріали для виконання розрахунків елементів кам’яних і армокам’яних конструкцій, у т.ч. у курсовому та дипломному проектуванні.
Посібник призначений для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників проектних і будівельних організацій.
Автори висловлюють подяку редактору - доктору технічних наук, професору Барашикову А.Я. та рецензентам – член-кореспонденту НАН України, доктору технічних наук, професору Андрейківу О.Є., доктору технічних наук, професору Бліхарському З.Я. та доктору технічних наук, професору Шваб’юку В.І. за корисні поради та зауваження, урахування яких сприяло підвищенню якості змісту навчального посібника.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ ЛНТУ
Ініціали працівника
Ротко Світлана Володимирівна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
svitlanarotko61@gmail.com