Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7008
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 368 с
Короткий огляд (реферат)
У монографії представлено результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та розробок що-до процесного та соціально-компетентного управління інноваційним розвитком підприємницьких систем. Запропоновано і обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесного та соціально-компетентного управління інноваційним розвитком підприємства, визначено сучасні реалії та тенденції інноваційного розвитку підприємницьких систем, запропоновано нові підходи у корпоративному управлінні, обґрунтовано доцільність використання реінжинірингу бізнес-процесів підприємницьких систем, визначено підходи до формування корпоративної культури та соціальної відповідальності бізнесу. Для науковців та фахівців сфери економіки та управління підприємстами. The monograph presents the results of research and systematization of theoretical, scientific-methodological and practical provisions and developments regarding process and socially competent management of innovative development of business systems. Proposed and substantiated theoretical and methodological principles of process and socially competent management of innovative development of the enterprise, current realities and trends of innovative development of business systems are determined, new approaches are proposed in corporate governance, the feasibility of using reengineering of business processes of business systems is substantiated, approaches to the formation of corporate culture and social responsibility of the business. For scholars and specialists in the field of economics and enterprise management
Ключові слова
інноваційний розвиток, корпоративне управління, соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна культура, стратегічне планування, соціально-компетентне управління, пройесне управління, інновації
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Монографія
Ініціали працівника
Зеленко Оксана Михайлівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
oksana_zelenko@ukr.net