Розвиток наукових основ створення комплексних систем контролю якості стебел та волокна льону олійного

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7044
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Головенко Т.М. Розвиток наукових основ створення комплексних систем контролю якості стебел та волокна льону олійного : автореф. дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.18.02 / Т.М. Головенко; МОН України, ХНТУ. - Херсон, 2019. - 44 с.
Короткий огляд (реферат)
Дисертаційна робота присвячена розвитку наукових основ створення комплексних систем контролю якості стебел та волокна льону олійного. На базі порівняльних досліджень стану стандартизації соломи, трести й волокон цієї культури в Україні та світі теоретично обґрунтовано необхідність створення нової концепції оцінки їх якості та розробки нормативно-технічної документації.
У результаті теоретичних та експериментальних досліджень анатомічних і морфологічних ознак, хімічного складу та фізико-механічних властивостей соломи, трести й волокон льону олійного було визначено діапазон варіювання показників їх якості від мінімального до максимального значення. Отримані дані в подальшому використали для розробки нормативної документації.
Із застосуванням основних методів кваліметрії встановлено найвагоміші технологічні характеристики соломи (вихід лубу зі стебел, засміченість, група кольору) та трести (вихід волокна, засміченість, група кольору волокна, відокремлюваність), які рекомендовано застосовувати для розрахунку комплексного показника якості – номера соломи та трести льону олійного.
Створено й науково обґрунтовано методологію визначення загального рівня якості соломи та трести льону олійного як промислової сировини за їх номером на основі обчислення суми балів відносних значень найбільш вагомих показників якості. На підставі кластерного аналізу здійснено розподіл показників якості соломи та трести льону олійного за класами сортності на номери. Для п’яти номерів соломи встановлено граничні суми балів за трьома групами кольору, а для п’яти номерів трести – за трьома групами відокремлюваності. Використання запропонованої комплексної методології визначення номера соломи та трести льону олійного дозволяє прогнозувати доцільність переробки даної сировини й функціональне призначення отриманої продукції. З метою прискорення процесу оцінювання соломи та трести льону олійного було розроблено комп’ютерні програми, які полегшують обробку числових даних, одержаних інструментальними методами вимірювання показників якості сировини, що надходить на промислове підприємство.
Здійснено товарознавче оцінювання стебел льону олійного та розроблено ієрархічну систему їх класифікації. Одержану зі стебел даної культури солому, тресту та волокно запропоновано розподілити за класифікаційною ознакою «тип продукції». Вперше запропоновано розрізняти волокно (луб) льону олійного за способом виготовлення та функціональним призначенням і надати цим типам продукції такі найменування: комплексне волокно (луб), технічне волокна (луб), котонін із льону олійного, целюлоза з котоніну.
Економічно обґрунтовано доцільність використання розробленої документації на підприємствах України з метою реалізації сертифікованої продукції та ефективність впровадження вітчизняних технологій переробки соломи льону олійного.
У результаті виконання дисертаційної роботи було розроблено та затверджено в ДП «Херсонстандартметрологія» технічні умови: ТУ У 01.1-2303511525 – 001:2016 «Солома льону олійного. Технічні умови», ТУ У 01.1-05480298-001:2017 «Треста льону олійного. Технічні умови» та ТУ У 01.1-05480298-002:2018 «Волокно льону олійного. Технічні умови».
Ключові слова
Льон олійний, стебла, солома, треста, волокно, технологічна оцінка, система контролю якості, кваліметрія, методика, технічні умови.
Дата публікації (рік)
Файл
Ініціали працівника
Головенко Тетяна Миколаївна
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
tanyushkagolovenko@ukr.net