Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5535
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Лавренчук С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Світлана Василівна Лавренчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с.
Короткий огляд (реферат)
Розроблено підхід до розрахунку концентрації напружень біля штампів, отворів та тріщин у анізотропній півплощині за врахування тертя, контакту берегів тріщин і створено на цій основі методику розрахунку на міцність композитних елементів конс-трукцій за їх взаємодії зі штампами.
Методика визначення напружень базується на модифікованих інтегральних рівнян-нях для багатозв’язних анізотропних півплощин із тріщинами, за яких задані умови на межі півплощини, в тому числі під штампом, задовільняються тотожно. Числове розв’язування інтегральних рівнянь для анізотропної півплощини із отворами за її контакту зі штампами проведено після їх регуляризації методом механічних квадратур. Виконано дослідження концентрації напружень біля отворів різної форми за дії штампів залежно від механічних характеристик композитів, розміщення отворів та для випадків, коли штамп діє на межу отвору. Межі області контакту за дії пара-болічного штампа знайдено шляхом мінімізації функції, яка сформована на основі розв’язків інтегральних рівнянь.
Розроблено числовий алгоритм дослідження напружень в анізотропній півплощи-ні із внутрішньою або крайовою тріщиною, яка контактує зі штампами різної форми. Виконано дослідження контактних напружень під штампом та на берегах тріщин і КІН за дії плоского і параболічного штампів.
Запропоновано методики розрахунку на міцність композитних пластинчатих еле-ментів конструкцій з отворами та тріщинами при їх взаємодії зі штампами різної форми на основі критерію Гофмана. Визначено граничні навантаження, які можуть бути прикладені до штампа.
Розглянуто випадок задач із ускладненими умовами контакту. Досліджено на-пруження під штампом, який втискається в межу еліптичного отвору в анізотропній площині. Досліджено контактну взаємодію півплощини з штампом, основа якого має виїмки.
Ключові слова
Композитні елементи конструкцій, напруження, штамп, отвір, тріщина, анізотропія, критерій міцності, метод інтегральних рівнянь, коефіцієнт тертя.
Дата публікації (рік)
Файл
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net