Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5785
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення : автореферат дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Ротко ; МОН України, Луцький держ. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2007. - 23 с.
Короткий огляд (реферат)
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка математичних моделей та методик розрахунку стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням деформацій поперечного зсуву, обтиснення та ефекту Пуассона.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
• на основі модифікації теорій оболонок С.Амбарцумяна та Р.Крістенсена отримати розрахункові рівняння ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів, які, крім деформацій поперечного зсуву та обтиснення, врахували б ще й ефект Пуассона;
• здійснити розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення;
• розробити інженерну методику розрахунку ортотропних циліндричних оболонок і композитних кілець, пошкоджених тріщинами;
• провести розрахунок циліндричних оболонок за дії локальних і контактних навантажень.
Об’єктом досліджень є ортотропні елементи оболонкових та стрижневих конструкцій.
Предметом досліджень є напружено-деформований стан ортотропних та ізотропних циліндричних оболонок і стрижнів, що розраховуються на міцність та стійкість і можуть бути пошкоджені тріщинами або перебувати під впливом локалізованих та контактних взаємодій.
Методи досліджень. У роботі використано варіаційний метод Лагранжа, критерії механіки руйнування та аналітичні методи інтегрування диференціальних рівнянь в частинних та звичайних похідних.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
• на основі теорій оболонок С.О.Амбарцумяна та Р.Крістенсена розроблено нові варіанти моделей ортотропних циліндричних оболонок, які, крім ефектів поперечного зсуву, враховують деформації поперечного обтиснення та ефект Пуассона;
• отримано нові інженерні формули для верхньої межі критичного тиску для циліндричних оболонок від дії стискувальних сил та бокового навантаження, де враховано ефекти поперечного обтиснення та Пуассона;
• побудовано ефективну модель згину та стійкості кругових композитних кілець та арок, що враховує деформації поперечного зсуву, обтиснення та ефект Пуассона;
• розроблено нову методику визначення коефіцієнта інтенсивності напружень у циліндричній оболонці із поверхневою внутрішньою тріщиною, яка перебуває під тиском; досліджено міцність, пошкодженого тріщиною в довільній точці, кругового композитного кільця, що стискується діаметральними силами;
• досліджено вплив поперечного обтиснення за контактної взаємодії циліндричної оболонки з жорстким бандажем із параболічною основою.
Ключові слова
Циліндрична оболонка, стержні, поперечний зсув, поперечне обтискання, стійкість, міцність, тріщина, коефіцієнт інтенсивності напружень.
Дата публікації (рік)
Файл
Ініціали працівника
Ротко Світлана Володимирівна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
svitlanarotko61@gmail.com